strona głowna
 


O firmie
Na Świecie
Branże EJOT
Produkty EJOT
Praca
Artykuły prasowe
Logistyka (SCM)
Certyfikaty
Kodeks postępowania
Do pobrania 

 Polityka firmy

Nasze zobowiązanie ekologiczne
Jako rodzinne przedsiębiorstwo przemysłu przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych wnosimy wkład w ochronę środowiska i przyrody.

Oznacza to, że wyznaczamy cele dla projektów z zakresu ochrony klimatu, że inwestujemy w nowe technologie i systematycznie poprawiamy nasze procesy. Nadzorujemy nasze łańcuchy wartości - zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i poza nim - i identyfikujemy potencjały dla poprawy naszego wpływu na środowisko. Wspomagamy się przy tym konsultantami i różnymi instytutami. Zmniejszenie ilości powstających odpadów, zachowanie czystości powietrza i wody, zagospodarowywanie nowych terenów z uwzględnieniem istniejącej flory i fauny mogą posłużyć tutaj, jako przykład.

Zbieramy dane z naszych procesów produkcyjnych i używamy ich do oceny aspektów jakościowych, środowiskowych i źródeł emisji. Te dane służą nam, jako źródła informacji, aby doskonalić nasz system zarządzania w sposób ciągły.

Rozumiemy, że nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, państwo i społeczeństwo oraz inne grupy interesariuszy posiadają potrzeby informacyjne. Chcemy aktywnie dostarczać te informacje. Dlatego oferujemy naszą gotowość do pełnego zaufania dialogu. Oprócz tematów zidentyfikowanych w naszych procesach, będziemy podejmować sugestie i pomysły naszych partnerów i interesariuszy. Będą one wpływały na nasze cele związane z ochroną przyrody i środowiska. Transparentność i uczciwość są dla nas oczywiste i stanowią podstawę naszej komunikacji. Przestrzeganie wszystkich prawnych oraz urzędowych przepisów i zobowiązań jest dla nas warunkiem oczywistym.

Naszymi innowacyjnymi produktami wspieramy naszych klientów w obniżaniu emisji CO2. Przykładem są tutaj nasze produkty do budowy lekkich samochodów lub techniki montażu efektywnych systemów ociepleń budynków.

Nasza odpowiedzialność społeczna
Chcemy być rzetelnym i wiarygodnym partnerem. Zasady Postępowania grupy EJOT® - Compliance
są naszym etycznym i prawnym kompasem. Zawarte w nich są ważne reguły naszego postępowania wewnątrz grupy EJOT®, wobec naszych partnerów jak i publicznie.

Nasi pracownicy są podstawą sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Godzenie pracy z życiem rodzinnym, ochrona zdrowia, kształcenie oraz dokształcanie - zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz - są najważniejszym priorytetem.

Tolerancja, uznanie oraz szacunek wobec kolegów i partnerów są przy tym niezbędne i tworzą podstawy współpracy w przedsiębiorstwie. Chcemy tym również wnieść wkład w dobry wizerunek marki EJOT®.

Nasz rozwój gospodarczy
Nasze produkty powinny być innowacyjne, o wysokiej jakości i trwałe. To charakteryzuje markę EJOT® i prowadzi do ekonomicznego sukcesu naszej grupy. Jeżeli EJOT® wzrasta to jest to potwierdzeniem dla naszych partnerów biznesowych o kierunku obranym przez naszą grupę. Inaczej mówiąc oznacza to, że musimy być świadomi odpowiedzialności wobec naszych pracowników, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa także w przyszłości. Dlatego ważna jest dla nas działanie w sposób zrównoważony. Tylko wspólnie możemy odnieść sukces.


Naszą zasadą jakości jest: EJOT® - Jakość łączy
Jakość jest podstawą wszystkich działań w EJOT®. Jako międzynarodowa firma bierzemy odpowiedzialność, za jakość produktów i procesów pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami i certyfikatami a także jednolite globalne standardy zarządzania we wszystkich lokalizacjach EJOT®
na całym świecie.

Cel Zero wad:
Konsekwentne dążenie do celu zero wad dla wszystkich produktów, procesów i usług jest warunkiem koniecznym dla zabezpieczenia naszej przyszłości, przy czym zapobieganie błędom ma priorytet nad poprawianiem błędów.

Satysfakcja klienta:
Jesteśmy solidnym i kompetentnym partnerem dla naszych klientów, a najwyższym celem jest sprostanie oczekiwaniom poprzez dostarczenie produktów bez wad i zgodnie z terminem dostawy.

Ciągłe doskonalenie:
W myśl wizji EJOT®, nasza cała uwaga jest poświęcona na ciągłe doskonalenie produktów, procesów, procedur i procesów organizacyjnych. Procesy ciągłego doskonalenia są wdrożone we wszystkich działach firmy.

Kompetencje przywódcze:
Biznesplan zawiera konkretne cele z uwzględnieniem dywizji i zakładów, produktów, klientów i zadań nadrzędnych. Osiągnięcie założonych celów jest monitorowane przez zarząd z pomocą zebranych informacji i danych. System Zarządzania EJOT® i organizacja Ciągłego Doskonalenia EJOT®
są wykorzystywane w celu zapewnienia spełnienia tych zasad, wymagań i zadań. Wszystkie systemy są ciągle doskonalone w znaczeniu opisanym powyżej, a ich efektywność jest sprawdzana przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Zarząd zapewnia, że Systemowi Zarządzania udostępnione są niezbędne zasoby. Aby nieustanne osiągnąć firmowe cele, Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do prowadzenia działalności zgodnie z opisem Systemu Zarządzania.

Nasz wkład na rzecz efektywności energetycznej i ochrony zasobów
Dzięki oszczędnemu wykorzystaniu źródeł energii dajemy aktywny wkład dla globalnie ustalonych celów ochrony klimatu.
W ramach naszego zarządzania energią zostały określone realistyczne, ekonomicznie wykonalne cele. Poza ramami prawnymi uwzględnione są również wymagania naszych klientów, dostawców i spółki.
Uzgodnione programy promowania efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania systemów odzysku ciepła oraz zastosowanie energooszczędnych produktów i usług przyczyniają się do realizacji zrównoważonego zużycia energii w EJOT®.
Nasi pracownicy są świadomi swojej odpowiedzialności i są aktywnie zaangażowani we wdrażanie
i działanie Systemu Zarządzania Energią.
Ciągłe doskonalenie jest sprawdzane regularnie przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych oraz zespoły ds. energii. Potencjały są przekazywane na wszystkich poziomach biznesowych i wdrażane przy pomocy odpowiednich zasobów.


Plik do pobrania:
Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Jakości Grupy EJOT

© Copyright EJOT 2020   Strona główna   Polityka Prywatności   Warunki sprzedaży towarów   Kontakt   Drukuj do góry
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji