strona głowna
 


O firmie
Na Świecie
Branże EJOT
Produkty EJOT
Praca
Artykuły prasowe
Logistyka (SCM)
Certyfikaty
Kodeks postępowania
Do pobrania 

 Polityka firmy

Nasze zaangażowanie na rzecz środowiska i efektywności energetycznej (ekologiczne)
Jako rodzinne przedsiębiorstwo przemysłu przetwórstwa metali i tworzyw sztucznych wnosimy wkład w ochronę środowiska i przyrody.

Oznacza to, że wyznaczamy realistyczne, ekonomicznie wykonalne cele dla projektów z zakresu ochrony klimatu i poprawy efektywności energetycznej, że inwestujemy w nowe technologie i systematycznie poprawiamy nasze procesy. Nadzorujemy nasze łańcuchy wartości - zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i poza nim - i identyfikujemy potencjały, jak również zapewniamy odpowiednie zasoby dla poprawy naszych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wspomagamy się przy tym ekspertami. Zmniejszenie ilości powstających odpadów, zachowanie czystości powietrza i wody, zagospodarowywanie nowych terenów z uwzględnieniem istniejącej flory i fauny mogą posłużyć tutaj, jako przykład. Uzgodnione programy promowania efektywności energetycznej, zwiększenia wykorzystania systemów odzysku ciepła oraz zastosowanie energooszczędnych produktów i usług przyczyniają się do realizacji zrównoważonego wykorzystania energii w EJOT® .

Zbieramy dane z naszych procesów produkcyjnych i używamy ich do oceny aspektów jakościowych, środowiskowych, jak również efektywności energetycznej. Te dane służą nam, jako źródła informacji, aby doskonalić nasz system zarządzania w sposób ciągły. Dane te są weryfikowane w regularnych odstępach czasu przez wewnętrznych i zewnętrznych audytorów oraz przez zespół zarządzania energią. Rozumiemy, że nasi pracownicy, partnerzy biznesowi, państwo i społeczeństwo oraz inne grupy stron zainteresowanych posiadają potrzeby informacyjne. Chcemy aktywnie i odpowiedzialnie dostarczać te informacje. Dlatego oferujemy naszą gotowość do pełnego zaufania dialogu. Oprócz tematów zidentyfikowanych w naszych procesach, będziemy podejmować sugestie i pomysły naszych partnerów i zainteresowanych stron. Będą one wpływały na nasze cele związane z podnoszeniem jakości, ochroną przyrody i środowiska, a także efektywnością energetyczną. Transparentność i uczciwość są dla nas oczywiste i stanowią podstawę naszej komunikacji. Przestrzeganie wszystkich prawnych oraz urzędowych przepisów i zobowiązań jest dla nas warunkiem oczywistym. Naszymi innowacyjnymi produktami wspieramy naszych klientów w obniżaniu emisji CO2 oraz redukcji odpadów. Przykładem są tutaj nasze produkty do budowy lekkich samochodów lub techniki montażu efektywnych systemów ociepleń budynków.

Nasza odpowiedzialność społeczna (socjalna)
Chcemy być rzetelnym i wiarygodnym partnerem. Zasady Postępowania grupy EJOT® - Compliance są naszym etycznym i prawnym kompasem. Zawarte w nich są ważne reguły naszego postępowania wewnątrz grupy EJOT®, wobec naszych partnerów jak i publicznie. Nasi pracownicy są podstawą sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Godzenie pracy z życiem rodzinnym, ochrona zdrowia, kształcenie oraz dokształcanie - zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz - są najważniejszym priorytetem. Tolerancja, uznanie oraz szacunek wobec kolegów i partnerów są przy tym niezbędne i tworzą podstawy współpracy w przedsiębiorstwie. Chcemy tym również wnieść wkład w dobry wizerunek marki EJOT®.

Włączenie bezpieczeństwa i higieny pracy do wszystkich istotnych procesów w firmie jest zadeklarowanym celem, do którego stale dążymy. Z tego powodu jest dla nas oczywiste, że zapewniamy wszystkim pracownikom bezpieczne i zdrowe miejsca pracy. Wyprzedzająco dla nowych warunków pracy zapobiegamy urazom i chorobom. Nasze środki ochrony osobistej spełniają znacznie więcej niż tylko wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W ten sposób spełniamy nasze prawne zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach realizacji naszych celów minimalizujemy ryzyko i eliminujemy zagrożenia dla naszych pracowników. Wspólnie z naszymi pracownikami i ich przedstawicielami zobowiązujemy się do ciągłej poprawy naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez gwarancję prawa do informacji i prawa do zabierania głosu, a także angażowanie wszystkich zatrudnionych i ich przedstawicieli, zobowiązujemy się do ciągłej poprawy naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasz rozwój gospodarczy
Nasze produkty powinny być innowacyjne, o wysokiej jakości i trwałe. To charakteryzuje markę EJOT® i prowadzi do ekonomicznego sukcesu naszej grupy. Jeżeli EJOT® wzrasta to jest to potwierdzeniem dla naszych partnerów biznesowych o kierunku obranym przez naszą grupę. Inaczej mówiąc oznacza to, że musimy być świadomi odpowiedzialności wobec naszych pracowników, partnerów biznesowych i ogółu społeczeństwa także w przyszłości. Dlatego ważne jest dla nas działanie w sposób zrównoważony. Tylko wspólnie możemy odnieść sukces.


Naszą zasadą jakości jest: EJOT® - Jakość łączy
Jakość jest podstawą wszystkich działań w EJOT®. Jako międzynarodowa firma bierzemy odpowiedzialność za jakość produktów i procesów pod kątem zgodności z międzynarodowymi normami i certyfikatami, a także jednolite globalne standardy zarządzania we wszystkich lokalizacjach EJOT® na całym świecie.

Cel Zero wad:
Konsekwentne dążenie do celu zero wad dla wszystkich produktów, procesów i usług jest warunkiem koniecznym dla zabezpieczenia naszej przyszłości, przy czym zapobieganie błędom ma priorytet nad poprawianiem błędów.

Satysfakcja klienta:
Jesteśmy solidnym i kompetentnym partnerem dla naszych klientów, a najwyższym celem jest sprostanie oczekiwaniom poprzez dostarczenie produktów bez wad i zgodnie z terminem dostawy.

Ciągłe doskonalenie:
W myśl wizji EJOT®, nasza cała uwaga jest poświęcona na ciągłe doskonalenie produktów, procesów, procedur i procesów organizacyjnych. Procesy ciągłego doskonalenia są wdrożone we wszystkich działach firmy.

Kompetencje przywódcze:
Biznesplan zawiera konkretne cele z uwzględnieniem dywizji i zakładów, produktów, klientów i zadań nadrzędnych. Osiągnięcie założonych celów jest monitorowane przez zarząd z pomocą zebranych informacji i danych. System Zarządzania EJOT® i organizacja Ciągłego Doskonalenia EJOT® są wykorzystywane w celu zapewnienia spełnienia tych zasad, wymagań i zadań. Wszystkie systemy są ciągle doskonalone w znaczeniu opisanym powyżej, a ich efektywność jest sprawdzana przez audytorów wewnętrznych i zewnętrznych. Zarząd zapewnia, że Systemowi Zarządzania udostępnione są niezbędne zasoby. Aby nieustanne osiągnąć firmowe cele, Zarząd zobowiązuje wszystkich pracowników do prowadzenia działalności zgodnie z opisem Systemu Zarządzania.

Plik do pobrania:
Polityka Zrównoważonego Rozwoju i Jakości Grupy EJOT

© Copyright EJOT 2021   Strona główna   Polityka Prywatności   Warunki sprzedaży towarów   Kontakt   Drukuj do góry
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji